ÁSZF

ÁSZF

1. Felelősség az átadott adathordozók minőségéért, tartalmáért

 

Felelősség a minőségért:

 

A digitalizálás céljából átadott adathordózok működésképtelenségért, valamint a digitalizálás során felmerülő esetleges problémákért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Szolgáltató vállalja a Megrendelő által átadott adathordozó és az azon lévő tartalom állapotának és minőségének megőrzését, valamint a digitalizált anyag minőségének magas szinten tartását, figyelembe véve az új adathordozó kapacitását, valamint az általános felhasználási szokásokat. Amennyiben a fentiek tekintetében a felek között vita van, a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa átadott adathordozó működésképtelenségének vagy egyéb hibájának oka az átadást követően következett be.

Felelősség a tartalomért:

 

Az adathordozókon átadatott anyagok tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azokért minden felelősség Megrendelőt terheli.

Megrendelő kijelenti, hogy az általa átadott anyagokról a Szerzői jogi törvény rendelkezései értelmében jogosult legalább egy biztonsági másolat készítésére illetőleg készíttetésére és azt kizárólag saját célra használhatja fel.

Szolgáltató kifejezetten kizárja mindennemű felelősségét vagy egyéb helytállási kötelezettségét olyan károkra, közterhekre, bírságokra, stb. vonatkozóan, amelyet az átvett adathordozón szereplő tartalom miatt a Megrendelőnek kell megfizetnie harmadik személy javára beleértve a Magyar Államot vagy bármely hatóságot, állami szervet is.

Az átadott adathordozókat a legnagyobb gondossággal kezeljük. Esetleges sérülésük vagy adatvesztés estén ezen adathordozókért (memóriakártyák, pendrive-ok, merevlemezek, stb.)és a tartalmukért felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy minden esetben készítsenek otthon biztonsági mentést adataikról. Amennyiben ez elmarad, és a pendrive vagy merevlemez megsérül, a rajtuk lévő adatok örökre elveszhetnek, így a rajtuk lévő emlékek csak az analóg adathordozók újramentésével lehetnek újra digitálisak.

Az elvitt digitalizált anyagokat az elviteltől számított egy hétig tároljuk gépeinken, törlésük után a visszaállítás nem lehetséges.

 

2. Alvállalkozó igénybevétele.

 

Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítésébe alvállalkozót bevonni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a jelen ÁSZF rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. A szerződés teljesítésért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

 

3. Magántitok védelme:

 

Szolgáltató tisztában van azzal, hogy aa Megrendelő által átadott adathordozón esetlegesen magántitoknak minősülő adatok is találhatók. Ennek megfelelően Szolgáltató vállalja, hogy az átvett adatokat, tartalmakat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, nem használja fel saját célokra, és semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé. Fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az adathordozó tartalma bűncselekmény megvalósítását bizonyítja és annak kiadására erre jogosultsággal rendelkező nyomozóhatóság vagy más állami szerv kötelezi.

Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy az elkészült digitalizált anyag Megrendelőnek történő átadása és a Megrendelő részéről történő átvétele után a saját eszközein elhelyezett tartalmak reprodukálhatatlan módon törlésre kerülnek, azokat semmilyen körülmények között nem őrzi meg. Ezért ugyanannak a tartalomnak az újbóli digitalizálására csak új megrendelési folyamat esetén lehetséges.

 

4. A digitalizálás menete, módszere

 

A szolgáltatást a munkalapon rögzített egyedi igények figyelembe vétele mellett végezzük.

VHS, Vhs-c, Video8, Hi8, Digital8, miniDV:

 

A számítógépen minden megrendelőnek külön tároló mappát hozunk létre. A digitalizáló program elindítását követően, megadjuk a mentési mappa helyét, visszatekerjük a videomagnóba/-kamerába behelyezett kazettát, majd a számítógépen, és a kamerán elindítjuk a felvételt. Amennyiben a műsor véget ért de a kazetta még nem, úgy 10 perc elteltével szakítjuk meg a folyamatot, és a digitalizálást befejezetté nyilvánítjuk. A számítógépen ezután az anyag megvágása történik, DVD lemezenként 90 és 100 perc közötti filmekre, illetve 5 percenkénti „chapterekre” bontva, majd a kazettán levő címmel ellátva. Kiírást követően video lejátszó programmal ellenőrizzük a felvétel minőségét.

Magnókazetta, bakelit lemez, orsós magnószalag digitalizálása:

 

Fentiek szerint, azzal a különbséggel, hogy a kazettát a magnóba/lemezjátszóba/orsós magnóba helyezzük, illetve ellenőrizzük jelszintet. A folyamat végén a számítógépen a hanganyagot számokra bontjuk, elvégezzük rajta a zajszűrést, a kazettán levő címmel ellátjuk. Kiírás után cd-lejátszó programmal ellenőrizzük, hogy nincs-e hiba a felvételben.

DIA, FOTÓ digitalizálása:

 

Fentiek szerint, azzal a különbséggel, hogy a szkennerkezelő program elindítását követően, a dia filmek előkészítése történik:

A keretezett diáról a keret eltávolításra kerül, míg ha tekercsben van, akkor azokat 6 kockánként felvágjuk. A szkenner programjában beállítjuk a választott felbontást. A szkennelés végén a képeket visszahelyezzük az eredeti keretébe, tekercsek esetén az eredeti dobozába. A gépben lévő képeket ezután megfelelő irányba forgatjuk, körbevágjuk, beállítjuk a színeket, jpg formátumra konvertáljuk, és DVD-re kiírjuk.

A lemez ellenőrzése után rányomtatjuk a képtípus címét, majd tokba helyezzük.

8mm-es, 16mm-es film digitalizálása

 

Átvételt követően valamennyi filmtekercset feliratozzuk, sorszámozzuk az azonosíthatóság érdekében. Ezt követően külső stúdiónk átvételi lap

ellenében átveszi a filmeket, majd feldolgozza azokat. A tisztított, szűrt nyers MPG felvételek legfeljebb 30 napalatt készülnek el. Ezután a nyers felvételeket visszaszállítja. A nyers felvételek szervereinken kerülnek eltárolásra. A DVD menüpontok kialakítása és a chapterekre osztást követően kiírjuk a felvételeket DVD-kre. Kiírást követően video lejátszó programmal ellenőrizzük a felvétel minőségét.

Minden esetben a Megrendelő SMS-ben vagy e-mailen értesül a munka elkészüléséről, és annak pontos áráról.

Az eljárás további részleteiről ügyintézőnk ad felvilágosítást. Amennyiben a Megrendelő által megadott elérhetőségre történő értesítés ellenére az elkészült munkát és az átadott adathordozót Megrendelő az értesítéstől számított 30 napon belül sem veszi át, úgy Szolgáltató azt napi 1000 Ft. tárolási díj ellenében megőrzi. Amennyiben a Megrendelő utólag az adathordozó átvételére jelentkezik, úgy megrendelő azt a tárolási díj kiegyenlítéséig visszatarthatja.

 

5.Adatvédelem

 

A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A törvényi előírásoknak megfelelően a regisztrált felhasználóknak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni, illetve törölni a rendszerből. Jelen tájékoztató aláírásával Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató az a jogviszony kereti között a személyes adatait megismerje, a jogszabályoknak megfelelően kezelje, használja, kizárólag a megrendelések teljesítése céljából.

Szolgáltató kijelenti, hogy az adatok rögzítését a Szolgáltató végzi, más adatfeldolgozót ezen feladat ellátásához nem vesz igénybe. A Megrendelő adatai a Szolgáltató szerverein kerülnek eltárolásra. Megrendelői külön kérésre a felvételeket Szolgáltató szerverein 1 hétig megőrzi. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

 

6. Adatmentés, adatköltöztetés szolgáltatásának feltételei

 

Szolgáltató jelen pontban foglalt szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy az átvett adathordozó – függetlenül annak megjelenési formájától (pl. mobiltelefon, tablet, stb, továbbiakban együtt: készülék ) működőképes legyen. Amennyiben a készülék működésképtelen, Szolgáltató - saját döntése alapján - a készüléket bevizsgálhatja és tételes árajánlatot adhat a menthetőséghez szükséges állapot elérésére, javításra. Erre azonban a Szolgáltató nem köteles.

A javíttatás bevizsgálási díja bruttó 3000,- Ft, amely nem tartalmazza a javítás tényleges díját. E díj megfizetésére Megrendelő akkor is köteles, ha utóbb kiderül, hogy a javítás nem lehetséges vagy az aránytalan költségekkel és ráfordítással járna.

A bevizsgálás és a javítás Megrendelő írásos (e-mail) kérelme alapján történik, melynek során mind a bevizsgálásról, mind pedig a javításról külön-külön kell rendelkezni.

Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató a javításra adott megbízástól annak megkezdését követően is elállhat feltéve, hogy a készülék az átvételkor - egyszerű szemrevételezéssel nem megállapítható – hibában, hiányosságban szenved, vagy más károsodás állapítható meg. A bevizsgálás díja ebben az esetben is Szolgáltatót illeti.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely szoftver-frissítés okozhat működésképtelenséget. Erre tekintettel, amennyiben Szolgáltató teljesítéséhez szoftverfrissítés (is) szükséges, úgy esetleg alkatrészcsere/pótlás is szükségessé válhat. Ennek díjáról Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Megrendelőt, aki a közléstől számított 2 napon belül nyilatkozni köteles arról, hogy az alkatrészcserét megrendeli vagy sem. Amennyiben nem, úgy a Szolgáltató a készüléket - a szerződés teljesítése nélkül - visszaszolgáltatja, melyet a felek a szerződés - egyik félnek sem felróható lehetetlenné válásának tekintenek.

A készülékben lévő memória tartalom és egyéni beállítások (eltárolt nevek, telefonszámok, naptárbejegyzések, alkalmazások, multimédia tartalmak) megsérüléséért, elvesztéséért és az esetlegesen ebből adódó következményi károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezzel összefüggésben a felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak történő átadást megelőzően a készüléken tárolt valamennyi adatról biztonsági másolatot készítsen.

A javításra átvett készüléket az ügyfél átvételi elismervény saját példánya és a tulajdonos személyi igazolványa bemutatása esetén adható ki. Amennyiben a készüléket megbízottja veszi át, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és személyi igazolvány bemutatása szükséges.

Szolgáltató - sikeres mentés esetén - a lementett adatokat az átadást követő 7 napig tárolja. Amennyiben Megrendelő a készüléket harmadik személynek adja át javítás céljára, úgy a felek az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő valamennyi lementett adatról biztonsági másolatot készítsen.

 

7.Árak

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ára a megrendelés felvételekor nem minden esetben határozható meg pontosan. Egyes esetekben a végösszeg a várható ár többszöröse is lehet. Amennyiben a digitalizálás elkészült, úgy a pontos árról Szolgáltató SMS-ben vagy e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt. Mindezek alapján a Szolgáltató által a megrendeléskor közölt ár csak tájékoztató jellegű azzal, hogy a végleges ár – a Szolgáltató által végzett tevékenység műszaki sajátosságai miatt akár jelentősen is eltérhet a tájékoztató ártól. Ennek oka, hogy egyes adathordozók esetén kizárólag az adatmentési folyamat végén állapítható meg a rögzített anyag időtartama és terjedelme.

 

8. Hibás teljesítés.

 

Amennyiben a Szolgáltató teljesítése olyan okból hibás, amelyért felelős, úgy Megrendelő elsősorban kijavítást kérhet. A kijavítást Szolgáltató megfelelő határidőn belül elvégzi. Amennyiben a kijavítás sikertelen, úgy Megrendelő a szolgáltatás díjával egyenértékű további szolgáltatást követelhet Szolgáltatótól a hibás teljesítésről történő tudomásszerzést követően 60 napon belül. Ennek feltétele, hogy Megrendelő megrendelését nyugtával vagy számlával igazolja.

 

Fentieknek megfelelően a felek rögzítik, hogy a Ptk. kellékszavatossági szabályaitól eltérnek és a Megrendelő elállási, árleszállítási jogát kizárják, egyúttal úgy rendelkeznek, hogy a hibát Megrendelő nem jogosult a Szolgáltató költségére maga kijavítani vagy azt más vállalkozóval kijavíttatni.

 

Felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy hibás teljesítés esetén is az együttműködési és kármegelőzési kötelezettség részének tekintik, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak történő átadást megelőzően a készüléken, vagy más adathordozón tárolt valamennyi adatról biztonsági másolatot készítsen.

 

9. Zálogjog

 

Felek a Szolgáltató által átvett (a Megrendelőlapon konkrétan meghatározott) adathordozókra és készülékekre (zálogjog tárgyai) jelen megállapodással kézizálogjogot alapítanak függetlenül, attól, hogy Szolgáltató tevékenysége adatmentésre vagy javításra terjed ki. A zálogjogból történő kielégítés joga a Szolgáltatót jelen megállapodás vagy a felek között létrejött bármely egyéb szerződés alapján Szolgáltatót megillető díj vagy költség (zálogjoggal biztosított követelés) esedékessé válásakor nyílik meg. A zálogjog akkor jön létre, amikor Megrendelő a Szolgáltatónak a zálogtárgy birtokát átadja.